Ways to Encrypt Data - [AES, DES, RSA, ECC Encryption]